[Odmowa nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego] - Art. 18. - Niektóre formy wspierania działalności... - Dz.U.2021.706 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Odmowa nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego] - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.706 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2022 r.
Art.  18.  [Odmowa nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego]

Minister właściwy do spraw gospodarki odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego, w przypadku gdy przedsiębiorca ten nie spełnia warunków, o których mowa w art. 17 ust. 2.