[Delegacja ustawowa - kredyt technologiczny i premia technologiczna w zakresie budownictwa okrętowego] - Art. 12a. - Niektóre... - Dz.U.2021.706 t.j. - OpenLEX

Art. 12a. - [Delegacja ustawowa - kredyt technologiczny i premia technologiczna w zakresie budownictwa okrętowego] - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.706 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2022 r.
Art.  12a.  [Delegacja ustawowa - kredyt technologiczny i premia technologiczna w zakresie budownictwa okrętowego]

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, warunki udzielania kredytu technologicznego oraz premii technologicznej przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie budownictwa okrętowego, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z prawem Unii Europejskiej.