Niektóre dokumenty stosowane w postępowaniu dotyczącym kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi oraz sposób ich ewidencjonowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.83.534

Akt utracił moc
Wersja od: 25 lipca 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 9 czerwca 1997 r.
w sprawie niektórych dokumentów stosowanych w postępowaniu dotyczącym kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi oraz sposobu ich ewidencjonowania.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi (Dz. U. Nr 129, poz. 598 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) oraz w związku z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzory wniosków o wydanie pozwolenia na wywóz, przywóz oraz certyfikatu importowego, pozwolenia na tranzyt towarów i technologii, dokumenty, które powinny być dołączone do tych wniosków, oraz wzory pozwolenia na wywóz, przywóz, certyfikatu importowego, pozwolenia na tranzyt towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi, a także wzór certyfikatu weryfikacji dostawy i sposób ewidencji takich certyfikatów.
Określa się wzory formularzy:
1)
wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz towarów i technologii objętych wykazami, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi (Dz. U. Nr 129, poz. 598 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496), zwanymi dalej "wykazami", stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz towarów i technologii objętych wykazami oraz wniosku o wydanie certyfikatu importowego, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3)
wniosku o wydanie pozwolenia na tranzyt towarów i technologii objętych wykazami oraz pozwolenia na tranzyt towarów i technologii objętych wykazami, stanowiących załącznik nr 3 do rozporządzenia,
4)
pozwolenia na wywóz towarów i technologii objętych wykazami, stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia,
5)
pozwolenia na przywóz towarów i technologii objętych wykazami, stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia,
6)
certyfikatu importowego dla towarów i technologii objętych wykazami, stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia,
7)
certyfikatu weryfikacji dostawy, stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia.
1.
Do wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz towarów i technologii, o którym mowa w § 2 pkt 1, należy dołączyć następujące dokumenty:
1)
odpis z rejestru handlowego lub innego właściwego rejestru, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; ponadto dokument pełnomocnictwa, jeżeli uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy wynika z tego tytułu,
2)
certyfikat importowy, wydany przez właściwe władze kraju importera, lub oświadczenie zagranicznego ostatecznego użytkownika i importera, określające cele i sposób użytkowania towarów lub technologii w nich opisanych,
3)
kopię umowy lub kopię innego dokumentu - faktury, zamówienia, faktury pro forma - potwierdzającego zawarcie transakcji lub prowadzenie rokowań z podmiotem zagranicznym,
4)
zezwolenia właściwych polskich organów administracji, dotyczące obrotu towarami i technologiami objętymi wnioskiem, jeżeli wymóg uzyskania takich zezwoleń wynika z odrębnych przepisów,
5)
oświadczenie osoby odpowiedzialnej za koordynację obrotu towarami i technologiami oraz kontrolę tego obrotu u wnioskodawcy, zawierające następujące dane:
a)
nazwisko i imię,
b)
datę i miejsce urodzenia,
c)
serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
d)
stanowisko,
e)
numer telefonu,
6)
inne dokumenty, które w ocenie wnioskodawcy mogą ułatwić rozpatrzenie wniosku.
2.
Do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz towarów i technologii, o którym mowa w § 2 pkt 2, należy dołączyć następujące dokumenty:
1)
odpis z rejestru handlowego lub innego właściwego rejestru, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; ponadto dokument pełnomocnictwa, jeżeli uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy wynika z tego tytułu,
2)
wykaz ostatecznych użytkowników towarów i technologii wraz z ich oświadczeniami określającymi, do jakich celów towary i technologie będą wykorzystywane,
3)
kopię umowy lub kopię innego dokumentu - faktury, zamówienia, faktury pro forma - potwierdzającego zawarcie transakcji lub prowadzenie rokowań z podmiotem zagranicznym,
4)
zezwolenia właściwych polskich organów administracji, dotyczące obrotu towarami i technologiami objętych wnioskiem, jeżeli wymóg uzyskania takich zezwoleń wynika z odrębnych przepisów,
5)
oświadczenie osoby odpowiedzialnej za koordynację obrotu towarami i technologiami oraz kontrolę tego obrotu u wnioskodawcy, zawierające następujące dane:
a)
nazwisko i imię,
b)
datę i miejsce urodzenia,
c)
serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
d)
stanowisko,
e)
numer telefonu,
6)
inne dokumenty, które w ocenie wnioskodawcy mogą ułatwić rozpatrzenie wniosku.
3.
Do wniosku o wydanie certyfikatu importowego, o którym mowa w § 2 pkt 2, należy dołączyć następujące dokumenty:
1)
odpis z rejestru handlowego lub innego właściwego rejestru, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; ponadto dokument pełnomocnictwa, jeżeli uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy wynika z tego tytułu,
2)
informację zagranicznego eksportera o wymogu uzyskania certyfikatu importowego,
3)
kopię umowy lub kopię innego dokumentu - faktury, zamówienia, faktury pro forma - potwierdzającego zawarcie transakcji lub prowadzenie rokowań z podmiotem zagranicznym,
4)
zezwolenia właściwych polskich organów administracji, dotyczące obrotu towarami i technologiami objętymi wnioskiem, jeżeli wymóg uzyskania takich zezwoleń wynika z odrębnych przepisów,
5)
wykaz ostatecznych użytkowników towarów lub technologii wraz z ich oświadczeniami określającymi, do jakich celów towary i technologie będą wykorzystywane,
6)
spis wymagań, poza typowymi warunkami umowy, jakie zagraniczny eksporter lub producent stawiają polskiemu importerowi lub ostatecznemu użytkownikowi w odniesieniu do sposobu użytkowania i postępowania z towarami lub technologiami objętymi umową,
7)
oświadczenie osoby odpowiedzialnej za koordynację obrotu towarami i technologiami oraz kontrolę tego obrotu u wnioskodawcy, zawierający następujące dane:
a)
nazwisko i imię,
b)
datę i miejsce urodzenia,
c)
serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
d)
stanowisko,
e)
numer telefonu,
8)
inne dokumenty, które w ocenie wnioskodawcy mogą ułatwić rozpatrzenie wniosku.
4.
Jeżeli z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1-3, występuje osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, to zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej okazuje ona przy składaniu wniosku dokument stwierdzający tożsamość. W takim przypadku przepisy § 3 ust. 1 pkt 5, ust. 2 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 7 stosuje się odpowiednio.
5.
Do wniosku o wydanie pozwolenia na tranzyt, o którym mowa w § 2 pkt 3, należy dołączyć następujące dokumenty:
1)
wypełniony formularz Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD),
2)
zezwolenia właściwych polskich organów administracji, dotyczące obrotu towarami i technologiami objętymi wnioskiem, jeżeli wymóg uzyskania takich zezwoleń wynika z odrębnych przepisów,
3)
dokumenty niezbędne przy przewozie towarów niebezpiecznych, których wymóg przedłożenia wynika z odrębnych przepisów oraz umów międzynarodowych,
4)
dokumenty świadczące o tym, że przesyłka jest kierowania do określonego odbiorcy.
6.
Jeżeli wnioskodawca po raz kolejny składa wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz lub przywóz towarów i technologii albo certyfikatu importowego, to nie jest on obowiązany dołączyć do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 2 pkt 1 i 5 oraz ust. 3 pkt 1 i 7, chyba że dane i informacje zawarte w tych dokumentach uległy zmianie.
7.
Jeżeli wnioskodawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, to do wniosków, o których mowa w ust. 1-3 i 5, należy dołączyć informacje określone odpowiednio w art. 1991 § 1 pkt 2-4 i art. 3701 § 1 pkt 2-4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. - Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502, z 1946 r. Nr 57, poz. 321, z 1950 r. Nr 34, poz. 312, z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z 1969 r. Nr 13, poz. 95, z 1988 r. Nr 41, poz. 326, z 1990 r. Nr 17, poz. 98 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 35 poz. 155, Nr 94, poz. 418 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 96, poz. 478 oraz z 1996 r. Nr 6, poz. 43).
Podmiot uprawniony do obrotu z zagranicą towarami i technologiami na podstawie certyfikatu importowego jest obowiązany prowadzić ewidencję certyfikatów weryfikacji dostawy w sposób umożliwiający potwierdzenie otrzymania towaru i technologii wyszczególnionych w certyfikacie importowym, w szczególności w formie księgi rejestrowej lub na elektronicznych nośnikach informacji.
Do złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wniosków, dotyczących udzielenia pozwoleń na wywóz, przywóz i tranzyt towarów i technologii objętych wykazami oraz dotyczących wydania certyfikatu dla takich towarów i technologii, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Traci moc rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 5 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o wydanie certyfikatu importowego, pozwolenia na przywóz, wywóz lub tranzyt towarów i technologii, dokumentów, które powinny być dołączone do tych wniosków, oraz wzorów certyfikatu importowego, pozwolenia na przywóz, wywóz lub tranzyt towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi, a także wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy i sposobu ewidencjonowania takich certyfikatów (Dz. U. Nr 95, poz. 463 i Nr 131, poz. 668).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WYWÓZ

(dotyczy: towarów i technologii objętych kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi)

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA PRZYWÓZ / CERTYFIKATU IMPORTOWEGO

(dotyczy: towarów i technologii objętych kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi)

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA TRANZYT

(dotyczy towarów i technologii objętych międzynarodową kontrolą)

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

POZWOLENIE NA WYWÓZ

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

POZWOLENIA NA PRZYWÓZ

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

CERTYFIKAT IMPORTOWY

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  7

CERTYFIKAT WERYFIKACJI DOSTAWY

(pominięty)