Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.796 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r. do: 31 lipca 2021 r.

Rozdział  5

Agrochemiczna obsługa rolnictwa

Art.  26.  [Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza i okręgowe stacje chemiczno-rolnicze]
1.  Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, zwana dalej "Stacją", która podlega ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, oraz podlegające jej okręgowe stacje wykonują zadania związane z agrochemiczną obsługą rolnictwa.
2.  Stacja oraz okręgowe stacje są państwowymi jednostkami budżetowymi.
3.  Stacją kieruje dyrektor, powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.
4.  Okręgowymi stacjami kierują dyrektorzy, powoływani i odwoływani przez ministra właściwego do spraw rolnictwa na wniosek dyrektora Stacji.
5.  Dyrektor Stacji nadzoruje i koordynuje działalność okręgowych stacji, w tym w zakresie gospodarowania środkami publicznymi i realizowania planów dochodów i wydatków.
Art.  27.  [Zadania Stacji]

Do zadań Stacji należy:

1) określanie sposobu prowadzenia badań agrochemicznych, w tym dobór metod badawczych;
2) ustalanie zakresu zadań wykonywanych przez okręgowe stacje;
3) kontrola działalności okręgowych stacji, w tym stosowania przez nie metod badawczych i terminowości wykonywania przez te stacje badań;
4) podejmowanie działań w zakresie udziału laboratoriów okręgowych stacji w badaniach dokładności wykonywania analiz chemicznych;
5) organizacja szkoleń dla pracowników okręgowych stacji;
6) tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm od powierzchni gruntu;
7) prowadzenie obsługi finansowej okręgowych stacji, w tym:
a) opracowywanie planów dochodów i wydatków dla poszczególnych okręgowych stacji,
b) przekazywanie środków finansowych na działalność bieżącą okręgowych stacji;
8) wykonywanie innych zadań z zakresu agrochemicznej obsługi rolnictwa, powierzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.
Art.  28.  [Zadania okręgowych stacji]
1.  Do zadań okręgowych stacji należy:
1) wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych;
2) doradztwo w sprawach nawożenia;
3) wykonywanie badań jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin;
4) wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii o zasobności gleb, składzie chemicznym roślin, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, a także prawidłowym stosowaniu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin;
5) prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w zakresie, o którym mowa w pkt 1-4;
6) tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm od powierzchni gruntu;
7) wykonywanie innych zadań z zakresu agrochemicznej obsługi rolnictwa, powierzonych przez Stację.
2.  Okręgowe stacje, wykonując zadania, o których mowa w ust. 1, pobierają opłaty za:
1) analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne:
a) gleb mineralnych i organicznych,
b) ziem i gleb ogrodniczych, podłoży ogrodniczych, pożywek i wody,
c) materiału roślinnego i pasz,
d) ścieków i osadów ściekowych,
e) nawozów naturalnych, organicznych, organiczno-mineralnych i mineralnych,
f) środków wspomagających uprawę roślin;
2) badania gleb na potrzeby doradztwa nawozowego;
3) badania materiału roślinnego na potrzeby doradztwa rolniczego;
4) prace terenowo-kartograficzne;
5) opracowanie wyników przeprowadzonych analiz i badań;
6) działalność szkoleniową i informacyjną.
3.  Przepisu ust. 2 nie stosuje się do zadań wykonywanych na potrzeby organów administracji rządowej.
4.  Opłaty, o których mowa w ust. 2, stanowią dochód budżetu państwa.
5.  Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób uiszczania opłat, o których mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę koszty ponoszone przez okręgowe stacje przy wykonywaniu danej czynności oraz czas niezbędny do jej wykonania.
Art.  29.  [Sprawozdawczość budżetowa i gospodarka finansowa Stacji i okręgowych stacji]
1.  Stacja prowadzi, na podstawie jednostkowych sprawozdań okręgowych stacji, miesięczną, kwartalną, półroczną i roczną łączną sprawozdawczość budżetową Stacji i okręgowych stacji oraz sporządza bilans roczny.
2.  Stacja i okręgowe stacje, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.