Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.796 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r. do: 31 lipca 2021 r.
Art.  50.  [Przechowywanie gnojówki i gnojowicy niezgodnie z przepisami]
1.  Kto przechowuje gnojówkę i gnojowicę w sposób niezgodny z art. 49

- podlega karze grzywny.

2.  Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.