Art. 5. - [Warunki wprowadzania do obrotu nawozów lub środków wspomagających uprawę roślin dopuszczonych do obrotu w innym państwie UE lub w Turcji] - Nawozy i nawożenie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.569 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 września 2023 r.
Art.  5.  [Warunki wprowadzania do obrotu nawozów lub środków wspomagających uprawę roślin dopuszczonych do obrotu w innym państwie UE lub w Turcji]

Do obrotu można wprowadzać także nawozy oraz środki wspomagające uprawę roślin, o których mowa w art. 3 ust. 2, dopuszczone do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Republice Turcji, jeżeli:

1)
przepisy krajowe, na podstawie których są one wprowadzane do obrotu, zapewniają ochronę zdrowia ludzi, zwierząt i ochronę środowiska oraz przydatność do stosowania w zakresie odpowiadającym wymaganiom określonym w art. 4 ust. 6 lub
2)
spełniają wymagania określone w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego i są przeznaczone na potrzeby własne.