Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.796 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r. do: 31 lipca 2021 r.
Art.  30.  [Nadzór sprawowany przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa]
1.  7  Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwana dalej "Inspekcją", sprawuje nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin, w sposób określony w przepisach o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
2.  W ramach sprawowanego nadzoru, o którym mowa w ust. 1, organy Inspekcji oraz upoważnieni pracownicy Inspekcji są uprawnieni do:
1) wstępu na grunty;
2) dokonywania inwentaryzacji nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin;
3) przeprowadzania kontroli w zakresie:
a) zgodności nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" z typami tych nawozów określonymi w rozporządzeniu nr 2003/2003,
b) spełniania przez nawozy, nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE" i środki wspomagające uprawę roślin wymagań jakościowych oraz określonych, na podstawie art. 10 pkt 5 lub art. 11 pkt 5, wymagań, jakie powinny one spełniać w zakresie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń - dokonywanej na podstawie badań ich parametrów chemicznych, fizycznych, fizykochemicznych i biologicznych, wykonywanych w laboratoriach wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 15 pkt 1 - dla nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" lub w okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych - dla pozostałych nawozów i środków wspomagających uprawę roślin,
c) przestrzegania przepisów dotyczących obrotu nawozami, nawozami oznaczonymi znakiem "NAWÓZ WE" oraz środkami wspomagającymi uprawę roślin,
d) zgodności wapna nawozowego, do którego zalicza się wapno nawozowe zawierające magnez, z ich typami i szczegółowymi wymaganiami jakościowymi dla tych typów określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 12 pkt 5;
4) wstępu do obiektów, w których są przechowywane nawozy, nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE" lub środki wspomagające uprawę roślin;
5) nieodpłatnego pobierania do badań próbek nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" oraz środków wspomagających uprawę roślin.
7 Art. 30 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 maja 2020 r. (Dz.U.2020.1069) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2020 r.