Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.796 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r. do: 31 lipca 2021 r.
Art.  29.  [Sprawozdawczość budżetowa i gospodarka finansowa Stacji i okręgowych stacji]
1.  Stacja prowadzi, na podstawie jednostkowych sprawozdań okręgowych stacji, miesięczną, kwartalną, półroczną i roczną łączną sprawozdawczość budżetową Stacji i okręgowych stacji oraz sporządza bilans roczny.
2.  Stacja i okręgowe stacje, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.