Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.796 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r. do: 31 lipca 2021 r.
Art.  27.  [Zadania Stacji]

Do zadań Stacji należy:

1) określanie sposobu prowadzenia badań agrochemicznych, w tym dobór metod badawczych;
2) ustalanie zakresu zadań wykonywanych przez okręgowe stacje;
3) kontrola działalności okręgowych stacji, w tym stosowania przez nie metod badawczych i terminowości wykonywania przez te stacje badań;
4) podejmowanie działań w zakresie udziału laboratoriów okręgowych stacji w badaniach dokładności wykonywania analiz chemicznych;
5) organizacja szkoleń dla pracowników okręgowych stacji;
6) tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm od powierzchni gruntu;
7) prowadzenie obsługi finansowej okręgowych stacji, w tym:
a) opracowywanie planów dochodów i wydatków dla poszczególnych okręgowych stacji,
b) przekazywanie środków finansowych na działalność bieżącą okręgowych stacji;
8) wykonywanie innych zadań z zakresu agrochemicznej obsługi rolnictwa, powierzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.