Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.796 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r. do: 31 lipca 2021 r.
Art.  26.  [Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza i okręgowe stacje chemiczno-rolnicze]
1.  Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, zwana dalej "Stacją", która podlega ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, oraz podlegające jej okręgowe stacje wykonują zadania związane z agrochemiczną obsługą rolnictwa.
2.  Stacja oraz okręgowe stacje są państwowymi jednostkami budżetowymi.
3.  Stacją kieruje dyrektor, powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.
4.  Okręgowymi stacjami kierują dyrektorzy, powoływani i odwoływani przez ministra właściwego do spraw rolnictwa na wniosek dyrektora Stacji.
5.  Dyrektor Stacji nadzoruje i koordynuje działalność okręgowych stacji, w tym w zakresie gospodarowania środkami publicznymi i realizowania planów dochodów i wydatków.