Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.796 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r. do: 31 lipca 2021 r.
Art.  16a.  2 [Organ notyfikujący jednostki oceniające zgodność produktów nawozowych UE]

 Organem notyfikującym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 2019/1009, jest minister właściwy do spraw gospodarki.

2 Art. 16a dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 maja 2020 r. (Dz.U.2020.1069) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 czerwca 2020 r.