Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.796 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r. do: 31 lipca 2021 r.
Art.  16.  [Delegacja ustawowa]
1.  Minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze rozporządzenia:
1) zakazać czasowo wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nawozu oznaczonego znakiem "NAWÓZ WE",
2) uzależnić wprowadzenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nawozu oznaczonego znakiem "NAWÓZ WE" od spełnienia określonych warunków

- jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 15 rozporządzenia nr 2003/2003.

2.  Minister właściwy do spraw gospodarki informuje Komisję Europejską i pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej o ograniczeniach we wprowadzaniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", o których mowa w ust. 1, podając przyczyny uzasadniające wprowadzenie tych ograniczeń.