Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.796 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r. do: 31 lipca 2021 r.
Art.  1.  [Zakres przedmiotowy ustawy]
1.  Ustawa reguluje:
1) warunki i tryb wprowadzania do obrotu nawozów, z wyłączeniem spraw związanych z wprowadzaniem do obrotu nawozów uregulowanych w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (Dz. Urz. WE L 304 z 21.11.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 467, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 2003/2003";
2) warunki i tryb wprowadzania do obrotu środków wspomagających uprawę roślin;
3) 1  zadania i właściwość organów oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wprowadzania do obrotu:
a) nawozów na podstawie przepisów rozporządzenia nr 2003/2003,
b) nawozów i środków wspomagających uprawę roślin określonym w rozdziale IV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 2019/1009";
4) stosowanie nawozów i środków wspomagających uprawę roślin w rolnictwie;
5) zapobieganie zagrożeniom zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, które mogą powstać w wyniku przewozu, przechowywania i stosowania nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin;
6) agrochemiczną obsługę rolnictwa.
2.  Przepisy ustawy nie naruszają przepisów prawa wodnego w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
1 Art. 1 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2020 r. (Dz.U.2020.1069) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 czerwca 2020 r.