[Ustanie prawa do świadczenia] - Art. 8. - Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. - Dz.U.2022.301 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Ustanie prawa do świadczenia] - Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.301 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lutego 2022 r.
Art.  8.  [Ustanie prawa do świadczenia]

Prawo do świadczenia ustaje z dniem:

1)
poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;
2)
poprzedzającym dzień osiągnięcia przez uprawnionego wieku:
a)
60 lat - w przypadku kobiet,
b)
65 lat - w przypadku mężczyzn

- jeżeli uprawniony nie ma prawa do emerytury ustalonego decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;

3)
śmierci uprawnionego.