Rozdział 5 - Przepisy karne - Narodowy zasób archiwalny i archiwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.164 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2021 r.

Rozdział  5

Przepisy karne

1. 
Kto, posiadając szczególny obowiązek ochrony materiałów archiwalnych, uszkadza je lub niszczy,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. 
Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

1. 
Kto bez zezwolenia wywozi materiały archiwalne za granicę lub po wywiezieniu za granicę nie sprowadza ich do kraju w terminie ustalonym w zezwoleniu,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. 
Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

3. 
Sąd może orzec przepadek materiałów archiwalnych stanowiących przedmiot przestępstwa.
1. 
Kto zbywa, pomaga w zbyciu lub nabyciu materiałów archiwalnych wchodzących w skład narodowego zasobu archiwalnego, jeżeli wiedział, że nabywca chce je wywieźć za granicę bez zezwolenia,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. 
Jeżeli sprawca działał nieumyślnie,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

(uchylony).