Art. 53. - [Nielegalny wywóz materiałów archiwalnych za granicę] - Narodowy zasób archiwalny i archiwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.164 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2021 r.
Art.  53.  [Nielegalny wywóz materiałów archiwalnych za granicę]
1. 
Kto bez zezwolenia wywozi materiały archiwalne za granicę lub po wywiezieniu za granicę nie sprowadza ich do kraju w terminie ustalonym w zezwoleniu,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. 
Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

3. 
Sąd może orzec przepadek materiałów archiwalnych stanowiących przedmiot przestępstwa.