[Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji pracodawców o czasowym okresie przechowywania jako działalność... - Dz.U.2020.164 t.j. - OpenLEX

Art. 51a. - [Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji pracodawców o czasowym okresie przechowywania jako działalność regulowana] - Narodowy zasób archiwalny i archiwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.164 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2021 r.
Art.  51a.  [Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji pracodawców o czasowym okresie przechowywania jako działalność regulowana]
1. 
Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, zwanej dalej "dokumentacją", jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495), wykonywaną przez przedsiębiorcę, i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, zwanego dalej "rejestrem".
2. 
Działalność, o której mowa w ust. 1, może być wykonywana także przez:
1)
archiwa państwowe;
2)
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.
3. 
Działalność, o której mowa w ust. 1, może być wykonywana tylko przez przedsiębiorcę będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.