Art. 22. - [Jednostki prowadzące działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego] - Narodowy zasób archiwalny i archiwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.164 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2021 r.
Art.  22.  [Jednostki prowadzące działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego]
1. 
Działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego prowadzi państwowa sieć archiwalna, którą tworzą:
1)
archiwa państwowe;
2)
archiwa wyodrębnione;
3)
archiwa zakładowe organów państwowych i innych państwowych jednostek organizacyjnych;
3a)
archiwa zakładowe organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych;
4)
(uchylony).
2. 
Działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego prowadzą ponadto:
1)
jednostki organizacyjne, które posiadają powierzony zasób archiwalny;
2)
biblioteki i muzea, przechowujące materiały archiwalne, które wchodzą do państwowego zasobu archiwalnego, oraz gromadzące określone w art. 15 ust. 2 materiały archiwalne stanowiące państwowy zasób archiwalny:
a)
których organizatorem jest:
minister lub kierownik urzędu centralnego,
jednostka samorządu terytorialnego,
państwowa jednostka organizacyjna,
b)
działające w państwowych jednostkach organizacyjnych i w samorządowych jednostkach organizacyjnych.