Art. 17. - [Delegacje ustawowe - udostępnianie materiałów archiwalnych z archiwów wyodrębnionych oraz materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji] - Narodowy zasób archiwalny i archiwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.164 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2021 r.
Art.  17.  [Delegacje ustawowe - udostępnianie materiałów archiwalnych z archiwów wyodrębnionych oraz materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji]
1. 
(uchylony).
1a. 
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, z wyłączeniem archiwum wyodrębnionego Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w tym:
1)
sposób postępowania z materiałami archiwalnymi zawierającymi informacje stanowiące tajemnice prawnie chronione, w szczególności informacje niejawne albo dane osobowe podlegające ochronie,
2)
zakres udostępniania dokumentacji dotyczącej osób fizycznych tym osobom dla celów własnych,
3)
szczególne wypadki wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych,
4)
odpłatność za udostępnianie materiałów archiwalnych w przypadku ponoszenia przez archiwum dodatkowych kosztów z tego tytułu,
5)
odpłatność za sporządzenie reprodukcji materiałów archiwalnych

- uwzględniając szczególny charakter dokumentacji i potrzebę jej ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem oraz wysokość wydatków ponoszonych w związku z udostępnieniem materiałów archiwalnych.

4. 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ustali, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji, uwzględniając:
1)
szczególny zakres i sposób działania radia i telewizji;
2)
potrzebę szczególnej ochrony materiałów archiwalnych przed utratą lub zniszczeniem.