Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1775

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 kwietnia 2021 r. do: 30 kwietnia 2021 r.
Art.  7.  [Wykorzystywanie danych zebranych w ramach prac spisowych]

Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.