[Przepis derogacyjny] - Art. 70. - Narodowy Plan Rozwoju. - Dz.U.2019.1465 t.j. - OpenLEX

Art. 70. - [Przepis derogacyjny] - Narodowy Plan Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  70.  [Przepis derogacyjny]

Traci moc ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. poz. 550, z późn. zm.), z wyjątkiem art. 5 ust. 2, art. 13 ust. 3 pkt 1-9 oraz art. 16-23, które pozostają w mocy do dnia przyjęcia przez Radę Ministrów sprawozdania końcowego z wykonania programu wsparcia na rok 2004.