Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1465 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2019 r.
Art.  58.  [Krajowa jednostka oceny]
1.  Obowiązki związane z oceną Planu, o której mowa w art. 57 ust. 1, wykonuje krajowa jednostka oceny, współpracując w tym zakresie z instytucjami zarządzającymi, instytucjami pośredniczącymi oraz zarządami województw.
2.  Krajową jednostkę oceny wyodrębnia się w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.