Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1465 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2019 r.
Art.  47.  [Instytucje sporządzające sprawozdania; elementy i wzory sprawozdań dla beneficjentów]
1.  Sprawozdania, o których mowa w art. 46 ust. 1, sporządza:
1) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego - w odniesieniu do Planu;
2) wojewoda - w odniesieniu do kontraktu;
3) instytucja zarządzająca - w odniesieniu do programu;
4) instytucja pośrednicząca - w odniesieniu do priorytetu albo działania;
5) instytucja wdrażająca - w odniesieniu do działania;
6) beneficjent - w odniesieniu do projektu, jeżeli tak stanowi system realizacji danego działania.
2.  Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb, terminy i zakres sprawozdawczości dotyczącej realizacji Planu w odniesieniu do projektów, działań i programów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3,
2) tryb i zakres rozliczeń w odniesieniu do projektów, działań i programów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3

- mając na uwadze efektywne i skuteczne wykorzystanie środków służących realizacji Planu.

3.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, powinno zawierać w szczególności:
1) tytuł projektu;
2) nazwę beneficjenta;
3) określenie okresu, którego dotyczy sprawozdanie.
3a.  Instytucja zarządzająca opracowuje i podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie internetowej, wzory sprawozdań dla beneficjentów oraz ich zmiany, dla przypadków, o których mowa w ust. 1 pkt 6.
3b.  Instytucja zarządzająca ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikat o:
1) miejscu publikacji wzorów, o których mowa w ust. 3a, oraz ich zmian;
2) terminie, od którego wzory, o których mowa w ust. 3a, albo ich zmiany będą stosowane.