Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1465 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2019 r.
Art.  46.  [Sprawozdania sporządzane w ramach realizacji programów operacyjnych oraz Planu]
1.  W ramach realizacji programów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3, oraz kontraktów sporządza się następujące sprawozdania:
1) okresowe;
2) roczne;
3) końcowe.
2.  W ramach realizacji Planu sporządza się sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.