Art. 11. - [Uzupełnienie programu uszczegółowiające system realizacji programu] - Narodowy Plan Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.260 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 lutego 2022 r.
Art.  11.  [Uzupełnienie programu uszczegółowiające system realizacji programu]
1. 
Właściwy minister albo zarząd województwa, dla programów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3, przygotowują, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, uzupełnienie programu uszczegółowiające system realizacji programu.
2. 
Uzupełnienie programu, dla programów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2, finansowanych z publicznych środków krajowych zawiera:
1)
listę i opis działań;
2)
wstępną ocenę działań wykazującą ich spójność z celami priorytetów operacyjnych;
3)
wskaźniki monitorowania odnoszące się do programu, priorytetów operacyjnych i działań;
4)
rodzaje potencjalnych beneficjentów;
5)
szacunkowy plan finansowy odnoszący się do programu, priorytetów operacyjnych i działań;
6)
szczegółowe zasady udzielania dofinansowania i jego maksymalną wysokość w ramach działań.
3. 
Właściwy minister albo zarząd województwa załącza, do uzupełnienia programu:
1)
zasady kwalifikacji wydatków, określane w odniesieniu do terminów ich ponoszenia, podmiotu, który je ponosi, oraz kategorii wydatków związanych z realizacją projektu;
2)
zasady wyboru projektów w ramach działań, uwzględniające skalę i trwałość korzyści społecznych, gospodarczych i przestrzennych oraz efektywność wykorzystania środków finansowych.
4. 
Właściwi ministrowie oraz zarządy województw przedkładają uzupełnienia programów do zatwierdzenia przez właściwy komitet monitorujący program, o którym mowa w art. 42.
5. 
Uzupełnienie programu jest przyjmowane w drodze rozporządzenia właściwego ministra albo w drodze uchwały zarządu województwa.
6. 
Na podstawie uzupełnienia programu dokonuje się wyboru projektów i zawiera umowy o dofinansowanie projektów z beneficjentami przez instytucję zarządzającą, instytucję wdrażającą lub działającą w imieniu instytucji zarządzającej instytucję pośredniczącą, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. 
W przypadku kiedy instytucja zarządzająca albo instytucja pośrednicząca jest jednocześnie beneficjentem, podstawą dofinansowania projektu jest decyzja podjęta odpowiednio przez właściwego ministra, jeśli pełni funkcję instytucji zarządzającej albo instytucji pośredniczącej, albo przez wojewodę, jeśli pełni funkcję instytucji pośredniczącej.