[Dochody Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa] - Art. 2. - Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. - Dz.U.1985.21.90 - OpenLEX

Art. 2. - [Dochody Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa] - Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.21.90

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2010 r.
Art.  2. [Dochody Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa]

Dochodami Funduszu są:

1)
darowizny, dobrowolne wpłaty oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, a także środki przekazane przez fundacje,
2)
wpłaty z organizowanych na rzecz Funduszu zbiórek publicznych i imprez,
3)
wpływy ze zwrotu kosztów robót wykonanych ze środków Funduszu w obiektach zabytkowych na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury i o muzeach, a także przepisów o remontach i odbudowie oraz wykańczaniu i nadbudowie budynków,
4) 1
dotacje celowe z budżetu państwa,
5)
środki przekazane z Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury,
6)
inne dochody ustalone przez Radę Ministrów.
1 Art. 2 pkt 4 zmieniony przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.09.157.1241) z dniem 1 stycznia 2010 r.