Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.21.90

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2010 r.

USTAWA
z dnia 18 kwietnia 1985 r.
o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

W trosce o zachowanie i przywrócenie do dawnej świetności architektonicznych zespołów zabytkowych Krakowa, stanowiących spuściznę narodową w dziedzinie dóbr kultury, oraz wychodząc naprzeciw społecznym inicjatywom gromadzenia na ten cel środków, stanowi się, co następuje:

Tworzy się Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, zwany dalej "Funduszem".

Dochodami Funduszu są:

1)
darowizny, dobrowolne wpłaty oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, a także środki przekazane przez fundacje,
2)
wpłaty z organizowanych na rzecz Funduszu zbiórek publicznych i imprez,
3)
wpływy ze zwrotu kosztów robót wykonanych ze środków Funduszu w obiektach zabytkowych na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury i o muzeach, a także przepisów o remontach i odbudowie oraz wykańczaniu i nadbudowie budynków,
4) 1
dotacje celowe z budżetu państwa,
5)
środki przekazane z Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury,
6)
inne dochody ustalone przez Radę Ministrów.

Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie ujętych w planach społeczno-gospodarczych miasta Krakowa przedsięwzięć związanych z realizacją programów rewaloryzacji zespołów zabytkowych miasta Krakowa.

Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

1.
Środkami Funduszu dysponuje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa.
2.
W skład Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa wchodzą: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, członkowie i sekretarz Komitetu, powoływani przez Radę Państwa.
3.
Komitet działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
4.
Obsługę organizacyjną Komitetu sprawuje Biuro Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa finansowane z budżetu centralnego, w części dotyczącej Kancelarii Rady Państwa, obsługę finansową zaś zapewnia Prezydent Miasta Krakowa poprzez wyznaczoną jednostkę organizacyjną.
5.
Organizację i zakres działania Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa określa regulamin tego Biura, nadany przez Komitet, zakres zaś i tryb obsługi finansowej Funduszu ustala Prezydent Miasta Krakowa, za zgodą przewodniczącego Komitetu.

Rada Ministrów określa preferencje w zakresie zaopatrzenia materiałowego oraz inne o charakterze ekonomicznym dla przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych realizujących zadania związane z rewaloryzacją zabytków Krakowa.

W sprawach nieunormowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy o finansach publicznych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1985 r.

1 Art. 2 pkt 4 zmieniony przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.09.157.1241) z dniem 1 stycznia 2010 r.
2 Art. 7 zmieniony przez art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.09.157.1241) z dniem 1 stycznia 2010 r.