[Badanie rocznego sprawozdania finansowego NBP przez biegłego rewidenta] - Art. 69. - Narodowy Bank Polski. - Dz.U.2022.2025 t.j. - OpenLEX

Art. 69. - [Badanie rocznego sprawozdania finansowego NBP przez biegłego rewidenta] - Narodowy Bank Polski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2025 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2022 r.
Art.  69.  [Badanie rocznego sprawozdania finansowego NBP przez biegłego rewidenta]
1. 
Roczne sprawozdanie finansowe NBP podlega badaniu przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę.
2. 
Koszty badania, o którym mowa w ust. 1, ponosi NBP.
3. 
W terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku obrotowym Prezes NBP przedstawia roczne sprawozdanie finansowe NBP Radzie Ministrów, która podejmuje decyzję w sprawie jego zatwierdzenia.
4. 
W terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NBP część rocznego zysku NBP (wpłata z zysku NBP) podlega odprowadzeniu do budżetu państwa.