[Przejście na NBP hipotek i zastawów rejestrowych w przypadku zabezpieczenia kredytów refinansowych i krótkoterminowych... - Dz.U.2022.492 t.j. - OpenLEX

Art. 43a. - [Przejście na NBP hipotek i zastawów rejestrowych w przypadku zabezpieczenia kredytów refinansowych i krótkoterminowych przelewem wierzytelności hipotecznych lub wierzytelności zabezpieczonych zastawami rejestrowymi] - Narodowy Bank Polski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.492 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  43a.  [Przejście na NBP hipotek i zastawów rejestrowych w przypadku zabezpieczenia kredytów refinansowych i krótkoterminowych przelewem wierzytelności hipotecznych lub wierzytelności zabezpieczonych zastawami rejestrowymi]
1. 
W przypadku zabezpieczenia kredytów, o których mowa w art. 42 i art. 43, przelewem wierzytelności hipotecznych lub wierzytelności zabezpieczonych zastawami rejestrowymi na NBP przechodzą odpowiednio hipoteki lub zastawy rejestrowe z dniem udzielenia tych kredytów. Przepisów art. 79 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204 oraz z 2021 r. poz. 1177 i 1978) oraz art. 17 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017) nie stosuje się.
2. 
Do chwili ujawnienia cesjonariusza w odpowiednim rejestrze przelew wierzytelności, o którym mowa w ust. 1, jest bezskuteczny w stosunku do dłużnika rzeczowego. W razie wygaśnięcia hipoteki albo zastawu rejestrowego przed ujawnieniem cesjonariusza w odpowiednim rejestrze cedent jest obowiązany dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej albo zastawu rejestrowego z rejestru zastawów.
3. 
Z chwilą zawiadomienia sądu, sądu polubownego lub organu prowadzącego postępowanie administracyjne o przelewie wierzytelności, o którym mowa w ust. 1, na zabezpieczenie kredytów, o których mowa w art. 42 i art. 43, NBP wstępuje z mocy prawa w miejsce kredytobiorcy do postępowań cywilnych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz przed sądami polubownymi, dotyczących przelanych wierzytelności, bez zezwolenia strony przeciwnej albo osoby trzeciej, która ma interes prawny.
4. 
Przepis ust. 3 stosuje się również do dotychczasowego kredytobiorcy w zakresie wstąpienia w miejsce NBP do postępowań po spłacie należności z tytułu udzielenia kredytów, o których mowa w art. 42 i art. 43, na podstawie zaświadczenia wydanego przez NBP.