Art. 2. - [Osobowość prawna, obszar działalności i siedziba NBP] - Narodowy Bank Polski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2025 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2022 r.
Art.  2.  [Osobowość prawna, obszar działalności i siedziba NBP]
1. 
NBP posiada osobowość prawną i prawo używania pieczęci z godłem państwowym.
2. 
NBP nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych.
3. 
Działalność NBP jest prowadzona na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. 
Siedzibą NBP jest Warszawa.
5. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z obiektywnych okoliczności zewnętrznych organy NBP mogą działać i wykonywać swoje funkcje przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.