Art. 13. - [Skład Rady Polityki Pieniężnej] - Narodowy Bank Polski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2027 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 września 2021 r.
Art.  13.  [Skład Rady Polityki Pieniężnej]
1. 
W skład Rady wchodzą:
1)
Przewodniczący Rady, którym jest Prezes NBP;
2)
9 członków powoływanych w równej liczbie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm i Senat, spośród specjalistów z zakresu finansów.
2. 
Kadencja członka Rady wynosi 6 lat. Funkcję członka Rady można pełnić tylko jedną kadencję.
3. 
Powołanie nowych członków Rady powinno nastąpić najpóźniej do dnia wygaśnięcia kadencji poprzednich.
4. 
Członek Rady przed objęciem obowiązków w Radzie składa przed organem powołującym przysięgę następującej treści:

"Obejmując obowiązki członka Rady Polityki Pieniężnej przysięgam uroczyście, że będę działać z pełną bezstronnością, posiadaną wiedzą i doświadczeniem w zakresie polityki pieniężnej, zgodnie z celami działalności Narodowego Banku Polskiego."

Przysięga może być złożona z dodaniem słów "Tak mi dopomóż Bóg".

5. 
Organy uprawnione do powołania członka Rady odwołują go wyłącznie w przypadku:
1)
zrzeczenia się swej funkcji;
2)
choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji;
3)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa;
3a)
złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu;
4)
przyczyn, o których mowa w art. 14 ust. 2.
6. 
W razie śmierci członka Rady, organ powołujący stwierdza wygaśnięcie jego mandatu.
7. 
Uzupełnienia składu Rady na miejsce opróżnione z przyczyn określonych w ust. 5 i 6 organy powołujące dokonują nie później niż w okresie 3 miesięcy od odwołania lub stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady.
8. 
(uchylony).