[Przygotowanie listy kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki] - Art. 14. - Narodowe Centrum Nauki. - Dz.U.2019.1384 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Przygotowanie listy kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki] - Narodowe Centrum Nauki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1384 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2022 r.
Art.  14.  [Przygotowanie listy kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki]
1. 
Zespół Identyfikujący, w terminie 2 miesięcy przed upływem kadencji Rady, sporządza i przekazuje Ministrowi listę co najmniej dwudziestu czterech kandydatów na członków Rady, spośród osób zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posiadające kategorię naukową A+ albo A, oraz przez organizacje reprezentujące środowisko naukowe, kierując się:
1)
dorobkiem naukowym kandydata i jego bieżącą aktywnością naukową;
2)
zasadami zapewnienia zrównoważonej reprezentacji różnych dziedzin nauki;
3)
zasadami zapewnienia zrównoważonej reprezentacji różnych środowisk naukowych.
2. 
W przypadku niepowołania przez Ministra kandydata na członka Rady Zespół Identyfikujący przedstawia Ministrowi nową kandydaturę spośród osób, o których mowa w ust. 1.
3. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady, kierując się potrzebą zapewnienia zrównoważonej reprezentacji różnych dziedzin nauki i różnych rodzajów podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.