[Nadzór ministra nad działalnością Centrum] - Art. 34. - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. - Dz.U.2022.2279 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Nadzór ministra nad działalnością Centrum] - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2279 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 listopada 2022 r.
Art.  34.  [Nadzór ministra nad działalnością Centrum]
1. 
Minister sprawuje nadzór nad działalnością Centrum z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności.
2. 
W ramach nadzoru Minister:
1)
sprawuje kontrolę nad Centrum na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej;
2)
zatwierdza roczny plan działalności Centrum i jego zmiany;
3)
zatwierdza roczny plan finansowy Centrum i jego zmiany;
4)
zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Centrum;
5)
przyjmuje kwartalne sprawozdania finansowe Centrum;
6)
przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności Centrum wraz z informacją o wynikach ewaluacji, o której mowa w art. 31 ust. 2;
7)
przyjmuje okresowe sprawozdania i końcowe sprawozdanie z realizacji strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz z realizacji innych zadań Centrum.