Gospodarka finansowa Agencji - Rozdział 4 - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Rozdział 4 - Gospodarka finansowa Agencji - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.

Rozdział  4

Gospodarka finansowa Agencji

1. 
Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).
2. 
Projekt rocznego planu finansowego Agencji, po zaopiniowaniu przez Radę i zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, jest przekazywany ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.
3. 
Do dnia zatwierdzenia rocznego planu finansowego Agencja działa na podstawie projektu tego planu.
4. 
Dyrektor, w terminie do dnia 31 maja, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki następujące dokumenty dotyczące poprzedniego roku obrotowego:
1)
roczne sprawozdanie finansowe Agencji wraz ze sprawozdaniem z badania;
2)
roczne sprawozdanie z działalności Agencji;
3)
opinie Rady dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji i rocznego sprawozdania z działalności Agencji.
5. 
Rokiem obrotowym Agencji jest rok kalendarzowy.
1. 
Przychodami Agencji są dotacje:
1)
podmiotowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności Agencji;
2)
celowe przeznaczone na realizację zadań Agencji, w tym na współfinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich;
3)
celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań Agencji.
2. 
Przychodami Agencji mogą być:
1)
środki finansowe przekazane na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 5;
2)
środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
3)
środki finansowe pochodzące z krajowych i międzynarodowych projektów lub programów;
4)
przychody z innych tytułów.
1. 
Agencja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1)
świadczenia usług doradczych i eksperckich;
2)
organizowania konferencji, zjazdów, sympozjów i innych przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym lub informacyjnym;
3)
działalności wydawniczej.
2. 
Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1:
1)
jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności, o której mowa w art. 2;
2)
nie może być finansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa.
3. 
Przychody z działalności gospodarczej Agencji służą wyłącznie realizacji zadań, o których mowa w art. 2.
1. 
Agencja posiada następujące fundusze własne:
1)
fundusz podstawowy;
2)
fundusz rezerwowy.
2. 
Fundusz podstawowy Agencji odzwierciedla równowartość netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników aktywów stanowiących wyposażenie Agencji na dzień rozpoczęcia przez nią działalności.
3. 
Fundusz rezerwowy zwiększa się o zysk netto i zmniejsza o stratę netto.
1. 
Roczne sprawozdanie finansowe Agencji podlega badaniu przez firmę audytorską.
2. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dokonuje wyboru firmy audytorskiej.