Sposób realizacji zadań Agencji oraz nadzór nad jej działalnością - Rozdział 3 - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Rozdział 3 - Sposób realizacji zadań Agencji oraz nadzór nad jej działalnością - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.

Rozdział  3

Sposób realizacji zadań Agencji oraz nadzór nad jej działalnością

1. 
Agencja realizuje zadania, o których mowa w art. 2, w szczególności przez:
1)
ustanawianie programów, o których mowa w ust. 2, oraz konkursów, o których mowa w ust. 3, w tym określanie terminów i warunków ich realizacji;
2)
ocenę i wybór wniosków o udział w programach, o których mowa w ust. 2;
3)
zawieranie i finansowanie umów z podmiotami, którym zostały przyznane środki finansowe.
2. 
Dyrektor ustanawia programy służące realizacji zadań Agencji, których celem jest tworzenie warunków do inicjowania i rozwoju międzynarodowej kariery akademickiej lub naukowej osób kształcących się, środowiska akademickiego i naukowego, zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia instytucji działających w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz upowszechnianie języka polskiego za granicą, zwane dalej "programami".
3. 
Dyrektor ogłasza konkursy, w których są przyznawane nagrody za działalność i osiągnięcia o istotnym znaczeniu w obszarze umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.
1. 
W ramach programu Agencja może przyznawać środki finansowe:
1)
studentom i doktorantom;
2)
uczestnikom kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim;
3)
pracownikom podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz zagranicznych uczelni i instytucji naukowych;
4)
osobom posiadającym co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą;
5)
osobom kierowanym za granicę w celu nauczania języka polskiego jako obcego;
6)
podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz zagranicznym uczelniom i instytucjom naukowym;
7)
organizacjom pozarządowym podejmującym działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego lub nauki;
8)
jednostkom sektora finansów publicznych podejmującym działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego lub nauki.
2. 
Środki finansowe mogą być przyznawane w formie:
1)
stypendium, finansowania lub dofinansowania do kosztów opłat za kształcenie, pomocy materialnej oraz ryczałtu na koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania - osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5;
2)
finansowania lub dofinansowania kosztów działań objętych zakresem tematycznym programu oraz kosztów zatrudnienia - podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 6-8.
1. 
Dyrektor ogłasza nabory wniosków o udział w programie oraz konkursy.
2. 
Ogłoszenia o naborze wniosków o udział w programie oraz o konkursie zamieszcza się na stronie podmiotowej Agencji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w programie zawiera:

1)
cel programu;
2)
zakres tematyczny działań realizowanych w ramach programu oraz termin realizacji programu;
3)
regulamin programu;
4)
określenie terminu i formy składania wniosków oraz języka, w jakim mają być sporządzone;
5)
wzór umowy, o której mowa w art. 26 ust. 1;
6)
wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.

Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1)
przedmiot konkursu;
2)
regulamin konkursu;
3)
skład komisji konkursowej;
4)
termin ogłoszenia wyniku konkursu.
1. 
Wnioski o udział w programie podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Regulamin programu może przewidywać przeprowadzenie wyłącznie oceny formalnej wniosków.
2. 
Ocena merytoryczna może być przeprowadzana przez ekspertów zewnętrznych.
3. 
Eksperci zewnętrzni, o których mowa w ust. 2, są powoływani na zasadach określonych przez Dyrektora.

W ramach oceny merytorycznej, o której mowa w art. 22, uwzględnia się w przypadku:

1)
osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2:
a)
dotychczasowy przebieg nauczania lub kształcenia, w tym osiągnięcia naukowe, lub
b)
opinię podmiotu, w którym osoba ta odbywała nauczanie lub kształcenie, lub
c)
wiedzę lub umiejętności w zakresie odpowiadającym planom kształcenia, lub
d)
dotychczasową aktywność społeczną, lub
e)
plany naukowe lub zawodowe, lub
f)
znajomość języka, w którym będzie odbywało się kształcenie, lub
g)
uzasadnienie odbywania kształcenia w danym podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, lub,
h)
zasadność kosztów związanych z realizacją planowanych działań;
2)
osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 i 4:
a)
dotychczasowy przebieg kariery naukowej lub akademickiej, w tym osiągnięcia naukowe, lub
b)
opinię podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, lub
c)
renomę i poziom naukowy podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, z którą osoba ta zamierza podjąć współpracę, lub,
d)
zakres i sposób realizacji planowanych działań o charakterze naukowym lub dydaktycznym, lub
e)
uzasadnienie podjęcia współpracy ze wskazanym podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową, lub,
f)
zasadność kosztów związanych z realizacją planowanych działań;
3)
osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5:
a)
posiadanie wymaganego przez stronę przyjmującą wykształcenia oraz kwalifikacji uprawniających do nauczania języka polskiego jako obcego lub
b)
znajomość kultury państwa, do którego ta osoba ma być skierowana, oraz języka urzędowego tego państwa lub innego języka umożliwiającego komunikowanie się w tym państwie;
4)
podmiotów, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6-8:
a)
potencjał organizacyjny i doświadczenie w zakresie realizacji projektów, w tym w zakresie współpracy międzynarodowej, lub
b)
zgodność działań z celami polityki naukowej, innowacyjnej i społecznej państwa, lub;
c)
zgodność działań z celami i strategią podmiotu, lub
d)
praktyczne znaczenie działań dla wzmocnienia potencjału podmiotu, w tym w zakresie międzynarodowej współpracy naukowej lub akademickiej, lub
e)
zakres i sposób realizacji planowanych działań, lub
f)
zasadność kosztów związanych z realizacją planowanych działań.
1. 
Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski kompletne. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego wzywa się wnioskodawcę do jego uzupełnienia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że brak uzupełnienia spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
2. 
Bez rozpatrzenia pozostawia się również wnioski:
1)
złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udział w programie;
2)
niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków o udział w programie.
1. 
Dyrektor wydaje decyzję o przyznaniu albo o odmowie przyznania środków finansowych w ramach realizacji programu.
2. 
W przypadku wystąpienia naruszeń formalnych przy przyznawaniu środków finansowych wnioskodawca może zwrócić się do Dyrektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
3. 
Listę podmiotów, którym zostały przyznane środki finansowe, zawierającą imiona i nazwiska lub ich nazwy, zamieszcza się na stronie podmiotowej Agencji w Biuletynie Informacji Publicznej.
4.  1
 W uzasadnionych przypadkach, za zgodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, Agencja nie zamieszcza imion i nazwisk obywateli państw, których dotyczy ta zgoda, oraz nazw podmiotów działających na terytorium tych państw, na listach, o których mowa w ust. 3, oraz nie udostępnia informacji o tych osobach i podmiotach posiadanych w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 2, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 1641).
1. 
Środki finansowe w ramach realizacji programu są przekazywane na podstawie umowy zawieranej przez Dyrektora z osobą lub podmiotem, którym zostały one przyznane.
2. 
Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1)
warunki jej realizacji i finansowania;
2)
warunki i sposób rozliczania przyznanych środków finansowych.
1. 
Agencja prowadzi systematyczną ewaluację realizowanych programów oraz innych zadań Agencji, w tym ocenę ich wpływu na rozwój nauki i gospodarki.
2. 
Dyrektor, w terminie do dnia 1 grudnia, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki plan ewaluacji na kolejny rok. Informacja o wynikach ewaluacji stanowi część sprawozdania z działalności Agencji.
1. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki sprawuje nadzór nad działalnością Agencji pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.
2. 
W ramach nadzoru minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki:
1)
zatwierdza roczny plan finansowy i roczne sprawozdanie finansowe Agencji oraz wyraża zgodę na zmianę rocznego planu finansowego Agencji;
2)
sprawuje kontrolę nad Agencją w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092 oraz z 2019 r. poz. 730);
3)
przyjmuje sprawozdanie z działalności Agencji przedstawione przez Dyrektora oraz ocenia na jego podstawie działalność Agencji;
4)
może żądać wglądu do wszystkich dokumentów Agencji.
1. 
Działalność Agencji podlega audytowi zewnętrznemu w zakresie prawidłowości realizacji zadań, rocznego planu finansowego i sprawozdawczości, a także funkcjonowania kontroli zarządczej.
2. 
Audyt przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata.
3. 
Audyt obejmuje działalność Agencji w roku kalendarzowym z okresu, o którym mowa w ust. 2.
1 Art. 25 ust. 4 dodany przez art. 92 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U.2022.583) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 lutego 2022 r.