Organy i organizacja Agencji - Rozdział 2 - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Rozdział 2 - Organy i organizacja Agencji - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.

Rozdział  2

Organy i organizacja Agencji

Organami Agencji są:

1)
Dyrektor Agencji, zwany dalej "Dyrektorem";
2)
Rada Agencji, zwana dalej "Radą".
1. 
Dyrektor kieruje Agencją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. 
Do zadań Dyrektora należy:
1)
opracowywanie i realizowanie programów, o których mowa w art. 17 ust. 2, oraz ich ewaluacja;
2)
sporządzanie projektu rocznego planu działania oraz projektu rocznego planu finansowego Agencji;
3)
sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Agencji w roku poprzednim oraz rocznego sprawozdania finansowego Agencji;
4)
prowadzenie gospodarki finansowej Agencji;
5)
zarządzanie majątkiem Agencji.
3. 
Dyrektor jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu Agencji.
4. 
Dyrektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki informacje o przeprowadzonych w Agencji kontrolach.
1. 
Dyrektor działa przy pomocy swoich zastępców, kierowników komórek organizacyjnych oraz głównego księgowego.
2. 
W Agencji nie może powstać stosunek podległości służbowej między małżonkami oraz osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia.
1. 
Dyrektora powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
2. 
Kadencja Dyrektora trwa 5 lat.
3. 
Stanowisko Dyrektora może zajmować osoba, która:
1)
posiada dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub inny równorzędny;
2)
jest obywatelem polskim;
3)
korzysta z pełni praw publicznych;
4)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)
posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
6)
posiada doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej dotyczącej szkolnictwa wyższego lub nauki;
7)
zna język obcy w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się;
8)
w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała i nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447 i 534) oraz nie współpracowała z tymi organami.
4. 
Przed powołaniem na stanowisko Dyrektora osoba powoływana składa oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w ust. 3, a w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. - także oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.
5. 
Powołanie na stanowisko Dyrektora jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043).
6. 
Po upływie kadencji Dyrektor pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.
1. 
Odwołanie Dyrektora przed upływem kadencji następuje w przypadku:
1)
złożenia rezygnacji;
2)
utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej dłużej niż 6 miesięcy;
3)
zaprzestania spełniania przez Dyrektora któregokolwiek z wymogów określonych w art. 6 ust. 3 pkt 2-4;
4)
działania niezgodnego z prawem lub zasadami rzetelności i gospodarności;
5)
niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Agencji lub jego nieprzedstawienia w terminie określonym w art. 29 ust. 4;
6)
złożenia niezgodnych z prawdą oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, albo informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu;
7)
nieprzeprowadzenia audytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 28a.
2. 
Kadencja Dyrektora wygasa w razie jego śmierci lub odwołania.
3. 
W przypadku wygaśnięcia kadencji Dyrektora, do czasu powołania nowego Dyrektora, jego obowiązki pełni zastępca Dyrektora wskazany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor. Zastępcą Dyrektora może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 3 pkt 1-4 i 6-8. Przepisy art. 6 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

1. 
Do zadań Rady należy:
1)
przygotowywanie i przedstawianie Dyrektorowi propozycji kierunków działania i rozwoju Agencji, w tym w perspektywie wieloletniej;
2)
opiniowanie projektów rocznych planów działania Agencji, projektów zmian tych planów oraz projektu rocznego planu finansowego;
3)
opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności Agencji oraz rocznego sprawozdania finansowego Agencji;
4)
dokonywanie okresowej oceny wykonywania planów działania Agencji.
2. 
Rada działa na posiedzeniach.
3. 
Pracami Rady kieruje przewodniczący.
4. 
Rada podejmuje uchwały w celu realizacji zadań określonych ustawą.
5. 
Dyrektor niezwłocznie udostępnia Radzie, na jej żądanie, dokumenty związane z działalnością Agencji.
1. 
W skład Rady wchodzą:
1)
przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów;
2)
dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
3)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw zagranicznych;
4)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
5)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;
6)
przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
7)
przedstawiciel Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
8)
przedstawiciel Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
9)
przedstawiciel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2. 
Członkiem Rady może być osoba spełniająca wymagania, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 3, 4, 6 i 8.
3. 
Przed powołaniem w skład Rady osoba powoływana składa oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 3, 4, 6 i 8. Przepis art. 6 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
1. 
Kadencja Rady trwa 4 lata.
2. 
Członka Rady, o którym mowa w art. 10 ust. 1:
1)
pkt 1 - powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów;
2)
pkt 2 - powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
3. 
Członków Rady wyznaczonych przez podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3-9, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na wniosek tych podmiotów.
4. 
W przypadku odwołania albo śmierci członka Rady odpowiednio Prezes Rady Ministrów albo minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, na wniosek podmiotu, który wyznaczył danego członka Rady, powołuje inną osobę na jego miejsce. Członek Rady powołany w tym trybie pełni funkcję do końca kadencji Rady.
5. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wyznacza spośród członków Rady przewodniczącego Rady i jego zastępcę.
1. 
Wynagrodzenie za udział w pracach Rady przysługuje wyłącznie członkom Rady niebędącym pracownikami urzędu obsługującego ministra.
2. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje za udział w posiedzeniach Rady, z tym że miesięcznie nie może ono przekroczyć:
1)
60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - w przypadku przewodniczącego Rady;
2)
30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - w przypadku pozostałych członków Rady.
3. 
Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
4. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członków Rady, uwzględniając funkcje pełnione przez nich w Radzie, zakres wykonywanych zadań, w szczególności związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem posiedzenia Rady, a także znaczenie tych zadań dla efektywnego funkcjonowania Agencji.
1. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ustala wysokość wynagrodzenia Dyrektora.
2. 
Dyrektor ustala i przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki regulamin wynagradzania osób zatrudnionych w Agencji.
1. 
Agencja prowadzi system teleinformatyczny w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730 i 848), w którym są przetwarzane dane niezbędne do wydania decyzji w sprawie przyznania środków finansowych w ramach programów, o których mowa w art. 17 ust. 2.
2. 
System teleinformatyczny Agencji zapewnia elektroniczną realizację postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 1, w tym składanie wniosków o udział w programie, dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej tych wniosków oraz doręczanie pism i decyzji.
3. 
Składanie wniosków o udział w programie na formularzu elektronicznym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji odbywa się za pomocą konta w systemie założonego dla wnioskodawcy przez Agencję.
4. 
Dyrektor jest administratorem danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym Agencji.
5. 
Dyrektor może zlecić instytutowi badawczemu, nadzorowanemu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, którego przedmiot działania jest związany ze świadczeniem usług w zakresie systemów informacyjnych, administrowanie systemem teleinformatycznym Agencji, zapewniając środki finansowe na ten cel.
1. 
Agencja działa zgodnie z rocznym planem działania.
2. 
Dyrektor, w terminie do dnia 1 grudnia, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki do zatwierdzenia projekt rocznego planu działania na następny rok wraz z opinią Rady.
3. 
Do dnia zatwierdzenia rocznego planu działania Agencja działa na podstawie projektu tego planu.
4. 
W przypadku konieczności zmiany rocznego planu działania Dyrektor przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zmieniony plan działania wraz z opinią Rady.

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut, w którym określa:

1)
szczegółowy zakres zadań i tryb pracy organów Agencji,
2)
organizację wewnętrzną Agencji

- mając na uwadze zakres zadań Agencji oraz konieczność zapewnienia sprawnej i efektywnej ich realizacji.