Przepisy ogólne - Rozdział 1 - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

1. 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, zwana dalej "Agencją", jest państwową osobą prawną.
2. 
Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.
3. 
Agencja może używać wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęci urzędowej.
1. 
Agencja realizuje zadania z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.
2. 
Do zadań Agencji należy:
1)
inicjowanie i realizowanie działań wspierających międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.);
2)
upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki;
3)
upowszechnianie języka polskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Agencja realizuje także zadania związane z:
1)
prowadzeniem spraw osób podejmujących i odbywających studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczących w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia na podstawie umów międzynarodowych lub innych porozumień;
2)
prowadzenie spraw osób podejmujących i odbywających studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczących w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, o której mowa w art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
3)
prowadzeniem spraw z zakresu uznawalności wyższego wykształcenia oraz stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki;
4)
zapewnianiem obsługi administracyjnej i finansowej Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, działającej na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 i 1669);
5)
uwierzytelnianiem dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 3 i art. 180 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz uwierzytelnianiem dokumentów w przypadkach, o których mowa w art. 78 ust. 4 tej ustawy.
4. 
Agencja może uczestniczyć w realizacji programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
5. 
Ministrowie kierujący działami administracji rządowej mogą zlecać Agencji wykonywanie zadań związanych z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego lub nauki, należących do ich właściwości, zapewniając środki na ich realizację.
6. 
Przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 i 3, Agencja może współpracować z polskimi i zagranicznymi podmiotami, w szczególności jako partner umów o wspólne przedsięwzięcie.