[Powołanie i odwołanie zastępców Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Art. 8. - Narodowa Agencja Wymiany... - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Powołanie i odwołanie zastępców Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  8.  [Powołanie i odwołanie zastępców Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]

Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor. Zastępcą Dyrektora może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 3 pkt 1-4 i 6-8. Przepisy art. 6 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.