[Przesłanki odwołania Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przed upływem kadencji; wygaśnięcie kadencji] - Art. 7.... - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Przesłanki odwołania Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przed upływem kadencji; wygaśnięcie kadencji] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  7.  [Przesłanki odwołania Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przed upływem kadencji; wygaśnięcie kadencji]
1. 
Odwołanie Dyrektora przed upływem kadencji następuje w przypadku:
1)
złożenia rezygnacji;
2)
utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej dłużej niż 6 miesięcy;
3)
zaprzestania spełniania przez Dyrektora któregokolwiek z wymogów określonych w art. 6 ust. 3 pkt 2-4;
4)
działania niezgodnego z prawem lub zasadami rzetelności i gospodarności;
5)
niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Agencji lub jego nieprzedstawienia w terminie określonym w art. 29 ust. 4;
6)
złożenia niezgodnych z prawdą oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, albo informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu;
7)
nieprzeprowadzenia audytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 28a.
2. 
Kadencja Dyrektora wygasa w razie jego śmierci lub odwołania.
3. 
W przypadku wygaśnięcia kadencji Dyrektora, do czasu powołania nowego Dyrektora, jego obowiązki pełni zastępca Dyrektora wskazany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.