[Powołanie, odwołanie, kadencja i wymagania na stanowisku Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Art. 6. -... - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Powołanie, odwołanie, kadencja i wymagania na stanowisku Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  6.  [Powołanie, odwołanie, kadencja i wymagania na stanowisku Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]
1. 
Dyrektora powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
2. 
Kadencja Dyrektora trwa 5 lat.
3. 
Stanowisko Dyrektora może zajmować osoba, która:
1)
posiada dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub inny równorzędny;
2)
jest obywatelem polskim;
3)
korzysta z pełni praw publicznych;
4)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)
posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
6)
posiada doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej dotyczącej szkolnictwa wyższego lub nauki;
7)
zna język obcy w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się;
8)
w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała i nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447 i 534) oraz nie współpracowała z tymi organami.
4. 
Przed powołaniem na stanowisko Dyrektora osoba powoływana składa oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w ust. 3, a w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. - także oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.
5. 
Powołanie na stanowisko Dyrektora jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043).
6. 
Po upływie kadencji Dyrektor pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.