[Osoby, przy pomocy których działa Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Art. 5. - Narodowa Agencja Wymiany... - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Osoby, przy pomocy których działa Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  5.  [Osoby, przy pomocy których działa Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]
1. 
Dyrektor działa przy pomocy swoich zastępców, kierowników komórek organizacyjnych oraz głównego księgowego.
2. 
W Agencji nie może powstać stosunek podległości służbowej między małżonkami oraz osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia.