[Zadania Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Art. 4. - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Zadania Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  4.  [Zadania Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]
1. 
Dyrektor kieruje Agencją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. 
Do zadań Dyrektora należy:
1)
opracowywanie i realizowanie programów, o których mowa w art. 17 ust. 2, oraz ich ewaluacja;
2)
sporządzanie projektu rocznego planu działania oraz projektu rocznego planu finansowego Agencji;
3)
sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Agencji w roku poprzednim oraz rocznego sprawozdania finansowego Agencji;
4)
prowadzenie gospodarki finansowej Agencji;
5)
zarządzanie majątkiem Agencji.
3. 
Dyrektor jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu Agencji.
4. 
Dyrektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki informacje o przeprowadzonych w Agencji kontrolach.