[Badanie rocznego sprawozdania finansowego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Art. 33. - Narodowa Agencja Wymiany... - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 33. - [Badanie rocznego sprawozdania finansowego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  33.  [Badanie rocznego sprawozdania finansowego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]
1. 
Roczne sprawozdanie finansowe Agencji podlega badaniu przez firmę audytorską.
2. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dokonuje wyboru firmy audytorskiej.