[Fundusze własne Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Art. 32. - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Fundusze własne Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  32.  [Fundusze własne Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]
1. 
Agencja posiada następujące fundusze własne:
1)
fundusz podstawowy;
2)
fundusz rezerwowy.
2. 
Fundusz podstawowy Agencji odzwierciedla równowartość netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników aktywów stanowiących wyposażenie Agencji na dzień rozpoczęcia przez nią działalności.
3. 
Fundusz rezerwowy zwiększa się o zysk netto i zmniejsza o stratę netto.