[Działalność gospodarcza Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Art. 31. - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - [Działalność gospodarcza Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  31.  [Działalność gospodarcza Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]
1. 
Agencja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1)
świadczenia usług doradczych i eksperckich;
2)
organizowania konferencji, zjazdów, sympozjów i innych przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym lub informacyjnym;
3)
działalności wydawniczej.
2. 
Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1:
1)
jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności, o której mowa w art. 2;
2)
nie może być finansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa.
3. 
Przychody z działalności gospodarczej Agencji służą wyłącznie realizacji zadań, o których mowa w art. 2.