[Przychody Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Art. 30. - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 30. - [Przychody Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  30.  [Przychody Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]
1. 
Przychodami Agencji są dotacje:
1)
podmiotowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności Agencji;
2)
celowe przeznaczone na realizację zadań Agencji, w tym na współfinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich;
3)
celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań Agencji.
2. 
Przychodami Agencji mogą być:
1)
środki finansowe przekazane na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 5;
2)
środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
3)
środki finansowe pochodzące z krajowych i międzynarodowych projektów lub programów;
4)
przychody z innych tytułów.