[Audyt zewnętrzny działalności Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Art. 28a. - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 28a. - [Audyt zewnętrzny działalności Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  28a.  [Audyt zewnętrzny działalności Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]
1. 
Działalność Agencji podlega audytowi zewnętrznemu w zakresie prawidłowości realizacji zadań, rocznego planu finansowego i sprawozdawczości, a także funkcjonowania kontroli zarządczej.
2. 
Audyt przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata.
3. 
Audyt obejmuje działalność Agencji w roku kalendarzowym z okresu, o którym mowa w ust. 2.