[Ewaluacja programów] - Art. 27. - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - [Ewaluacja programów] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  27.  [Ewaluacja programów]
1. 
Agencja prowadzi systematyczną ewaluację realizowanych programów oraz innych zadań Agencji, w tym ocenę ich wpływu na rozwój nauki i gospodarki.
2. 
Dyrektor, w terminie do dnia 1 grudnia, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki plan ewaluacji na kolejny rok. Informacja o wynikach ewaluacji stanowi część sprawozdania z działalności Agencji.