[Decyzja w sprawie przyznania środków finansowych] - Art. 25. - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Decyzja w sprawie przyznania środków finansowych] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  25.  [Decyzja w sprawie przyznania środków finansowych]
1. 
Dyrektor wydaje decyzję o przyznaniu albo o odmowie przyznania środków finansowych w ramach realizacji programu.
2. 
W przypadku wystąpienia naruszeń formalnych przy przyznawaniu środków finansowych wnioskodawca może zwrócić się do Dyrektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
3. 
Listę podmiotów, którym zostały przyznane środki finansowe, zawierającą imiona i nazwiska lub ich nazwy, zamieszcza się na stronie podmiotowej Agencji w Biuletynie Informacji Publicznej.
4.  1
 W uzasadnionych przypadkach, za zgodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, Agencja nie zamieszcza imion i nazwisk obywateli państw, których dotyczy ta zgoda, oraz nazw podmiotów działających na terytorium tych państw, na listach, o których mowa w ust. 3, oraz nie udostępnia informacji o tych osobach i podmiotach posiadanych w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 2, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 1641).
1 Art. 25 ust. 4 dodany przez art. 92 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U.2022.583) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 lutego 2022 r.