[Wezwanie do uzupełnienia wniosku; pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia] - Art. 24. - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Wezwanie do uzupełnienia wniosku; pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  24.  [Wezwanie do uzupełnienia wniosku; pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia]
1. 
Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski kompletne. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego wzywa się wnioskodawcę do jego uzupełnienia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że brak uzupełnienia spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
2. 
Bez rozpatrzenia pozostawia się również wnioski:
1)
złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udział w programie;
2)
niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków o udział w programie.